مشق

در مشق کوتاهی مکن پیوسته ای سلطانعلی
در روز کن مشق خفی، در شام کن مشق جلی

اظهر هروی خطاب به سلطانعلی مشهدی-

*
این بیت را که شاید پانزده سال پیش در وطن وقتی تمام نصاب آموزشی من به خوشنویسی از روی سرخطِ پوش پلاستیک شده و روی لوحهء چوبی با سیاهی جمع شدهء چراغ و حفظ صرف میر خلاصه می شد خوانده بودم، امروز وقتی از محل انفجار مقابل قصر دار الامان می گذشتم دفعتا و بدون ربط به یادم آمد. هیچ نمیدانم چرا

Advertisements

~ by safrang on May 23, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: