بوی گردو های تر زیر درخت

بوی گلپر در شب خاموش کوه
بوی باران در شب تاریک باغ
بوی گردو های تر زیر درخت
بوی بال پشه ها گرد چراغ

آه این آواز با من آشناست
این صدای روز های بی نشان

گنجهء من بوی قرآن می دهد
بوی قرآن و گلاب و آسمان

دری بدان سو، نادر نادر پور-

Advertisements

~ by safrang on April 20, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: