درد هایِ من

درد هایِ من
جامه نیستند
تا زتن بر آورم

چامه و چکامه نیستند
تا به رشته ی سخن در آورم

درد های من نگفتنی است
درد های من نهفتنی است

درد های من
گرچه مثل دردِ مردمِ زمانه نیست
دردِ مردم زمانه است

از شعر “درد واره ها” نوشته زنده یاد قیصر امین پور-

Advertisements

~ by safrang on April 11, 2010.

One Response to “درد هایِ من”

  1. […] درد هایِ من […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: