قایقی باید ساخت

کنونم چنان در دل آمد هوس
که در جویم از قعر دریا و بس
نشینم به آب اندرون چند گاه
کنم در عجب های دریا نگاه

آیینه سکندری، امیر خسرو دهلوی-

*

(عکس: قایقی در بحیره اژه نزدیک کشادیسی از سواحل غربی ترکیه – ژوئن 2009 میلادی)

Advertisements

~ by safrang on January 23, 2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: