روانت شاد


نه دیگر مام
نه شهر آرام
دگر هر آشنا بیگانه شد با آشنای خویش
و من بی مام تنها مانده در دشواری ایام

‏”تو اما مادر من مادر ناکام!‏
دلت خرم
‏-روانت شاد
که من دست نیازی سوی کس
‏-هرگز نخواهم برد
و جز روح تو
‏-این روح زبند آزاد
مرا دیگر پناهی نیست
‏-دیگر تکیه گاهی نیست

حمید مصدق-
درفشِ کاویان

Advertisements

~ by safrang on August 7, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: