گزارش شکار و جشن مهرگان ‏

و سوم ماه رمضان امیر حاجب بزرگ بلکاتگین را گفت کسان باید فرستاد تا حشر راست کنند بر جانب خارمرغ ‏که شکار خواهیم کرد، حاجب بدیوان ما آمد و پسران نیازی قودقش را که این شغل بدیشان مفوض بودی بخواند و ‏جریدهء که بدیوان ما بودی چنین چیزهارا بخواستند و مثالها نبشته آمد و خیل تاشان برفتند و پیادهء حشر راست ‏کردند. و امیر روز شنبه سیزدهم این ماه سوی خروار و خارمرغ رفت و شکاری سخت نیکو کرده آمد و بغزنین ‏باز آمد روز یکشنبه هفت روز مانده ازین ماه. ‏

و روز دوشنبه دو روز مانده از ماه رمضان بجشن مهرگان بنشست و چندان نثار ها و هدیها و طرف و ستور ‏آورده بودند که از حد و اندازه بگذشت، و سوری صاحب دیوان بی نهایت چیزی فرستاده بود نزدیک وکیل درش ‏تا پیش آورد، همچنان وکلاء بزرگان اطراف چون خوارزمشاه آلتونتاش و امیر چغانیان و امیر گرگان و وُلات ‏قصدار و مکران و دیگران بسیار چیز آوردند و روزی با نام بگذشت. ‏

تاریخ بیهقی-

Advertisements

~ by safrang on June 19, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: