آن بانیان سبز تنومند


سفر مرا به زمین های استوایی برد
و زیر سایه آن بانیان سبز تنومند
:عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد
وسیع باشد و تنها و سر بزیر و سخت


از سهراب سپهری-

Advertisements

~ by safrang on January 7, 2008.

One Response to “آن بانیان سبز تنومند”

  1. Wow, love this photo. There’s something about trees…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: