خدا حافظ پرستوها

!خدا حافظ
به جایی می روم اما نمی دانم کجا، این گونه آواره!
نمی دانم، ولی شاید برای من به این زودی شقایق ها نمی خندند
و هد هد بر نمی گردد

پرستو ها! شما بیهوده می خوانید
تلاش و جستجو تان را رواق خانه پاسخ نیست
خدارا دست بردارید ازین دیوار و سقف و پشت و پهلو ها
خدا حافظ گل لاله – خدا حافظ پرستو ها!
ء
زمین سخت آسمان دور و هوا تا عرش باروتی
نه زمزم بهر ما پاک است و نه گنگا به هندو ها
خدا حافظ گل لاله – خدا حافظ پرستو ها!
ء


بر گرفته از شعر “خدا حافظ” نوشته صبور سیاه سنگ

Advertisements

~ by safrang on May 24, 2007.

4 Responses to “خدا حافظ پرستوها”

  1. […] — خدا حافظ پرستو ها […]

  2. […] خدا حافظ پرستو ها […]

  3. […] خدا حافظ […]

  4. […] : سلام آخر خدا حافظ به جایی می روم اما نمی دانم کجا، این گونه آواره نمی […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: