تاریخ بیهقی

بارانکی

خرد خرد میبارید

چنانکه زمین ترگونه میکرد

و گروهی از گله داران

در میان رود…فرود آمده بودند

و گاوان بدانجا داشته

:هرچند گفتند

آز آنجا برخیزید

،که محال بود بر گذر سیل بودن

فرمان نمیبردند

تا باران قوی تر شده، کاهل وار

برخاستند

و خویشتن را

.بپای آن دیوار ها افکندند

Advertisements

~ by safrang on March 3, 2007.

One Response to “تاریخ بیهقی”

  1. […] امروز کابل در گرو بارانکی خرد خرد -آنچنانکه بیهقی باری گفته بود- هست. چنان که طبیعت را تازه و آدم ها را هم تازه […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: